• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Notice: Trying to get property of non-object in /home/content/52/11029452/html/sidahitun/plugins/content/1pixeloutplayer.php on line 36

ތިޔަބޭފުޅާއަށްޓަކައި ދުޢާކުރުން

Click here for English Translation
މާތްރަސްކަލާނގެ އަޅުގަޑުމެންގެ ފަރާތުން އެދިލައްވަނީ އަޅުގަޑުމެންގެ އުފަން ބައްޕަފަދައިން އެކަލާނގެއާމެދު ގުޅުން ބޭއްވުމަށެވެ. އީސާއަލްމަސީޙު ވިދާޅުވެފައި ވާގޮތުގައި އުފަން ބައްޕައަށް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ކުދިއްނަށް ރަގަޅު ހަދިޔާ ބަދިޔާ ދީހަދަން އެގެއެވެ. ވީއިރު ސުވަރުގޭގެ ވެރިބައްޕަގެ އަރިއަހުން އެދޭމީހުއްނަށް އަދި ކީހާ މޮޅު އިތުރު ހަދިޔާ އެކަލާނގެ ދެއްވާނެ ހެއްޔެވެ؟ މާތްރަސްކަލާނގެ އިސްމުފުޅުން އަޅުގަޑުމެން ދަސްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެހެން މީހުންގެ ބޭނުންތަކާއި އެހެން މީހުނަށް ރަޙުމަތް ލެއްވުމަށް އެދި ވެސް އެކަލާނގެ ކިބަފުޅުގައި އެދެން ޖެހެއެވެ. ތިޔަބޭފުޅާ އެއްވެސް މީހެއްގެ ކިބައިން ތިޔަބޭފުޅާއާ މެދު ހެޔޮދުޢާކުރުމަށް އެދެން ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ރޫޙާނީ ނުވަތަ މާއްދީ ކަމަކަށް ވިޔަސް އެންމެރަގަޅެވެ. އީސާގެފާނު ޤަބޫލް ކުރާ އެތައް ބައެއް ދިވެހިންނަށްޓަކާ ހެޔޮ ދުޢާ ކުރުމަށްއެދި އެދި އެބަ ތިއްބެވެ. ތިޔަބޭފުޅާ މިކަމަށް އެދިލައްވާނަމަ ސީދާ ހިތުންއަށް ލިޔުއްވާށެވެ. އަދި ތިޔަބޭފުޅާ އެދޭ އެދުން ވެސް ލިޔުއްވާށެވެ. އެބައި މީހުން ތިޔަބޭފުޅާއަށްޓަކައި ދުޢާ ކުރާނެ އެވެ.
 
Leading by Serving

Leaders often rule over people to gain more power isn`t it? What is a godly leader? What are leadership practices which please Allah?

Read more...
 
The Way of Isa (1)

Sure 3:50 commands us to worship Allah and obey Isa. He is the sign of Allah for all people, (Mariyam 19:22). What does he command his followers to do?

Read more...
 
hit counters